Nõuanded korteriühistutele renoveerimistööde jaoks

Klassikaline arusaamine kodust on, et tegemist on kindlusega. Olgu siis tegemist küll metafooriga, kuid ka korterelamud on koduks paljudele ning seetõttu eeldavad ühist otsustamist ja tegutsemist selleks, et kujundada usaldusväärne ja turvaline elukeskkond.

Miks kortermaja rekonstrueerida ja miks teha seda terviklikult

  • Kui hooneid õigeaegselt ei renoveerita, siis võib juhtuda, et mingil hetkel ei ole enam, mida renoveerida! Ehk kui lasta hoone täielikult käest ära, siis renoveerimise maksumus võib muutuda ebamõistlikult suureks.
  • Korterelamu küttekulude kokkuhoid jätab meile ühest küljest rohkem raha alles, aga peale küttesüsteemi renoveerimist paraneb oluliselt ka kütte jaotumine hoones ning kaob ära probleem, kus ühtedel on palav ja teistel külm;
  • Hea sisekliima ja kontrollitud õhuvahetus aitavad kaasa nii heale tervisele kui ka hoone paremale säilimisele ning niiskuskahjustuse ja hallituse vältimisele;
  • Korterite väärtuse kasv on peale renoveerimist märkimisväärne;
  • Turvaline elukeskond, kuna peale konstruktsioonide rekonstrueerimise ei ole ohtu, et fassaadilt vanu lahtisi osi võib möödujatele ohtlikuks muutuda;
  • Kaasaegne elukeskkond annab elanike hea enesetunne ja võimaluse olla uhke oma kodu üle;
  • Peale komplektset renoveerimist langevad oluliselt ka hoone püsikulud, mis annavad rahalise võidu ning mida saab omakorda kasutada laenumaksete kompenseerimiseks.

 

Millest alustada ja millises järjekorras asju teha (KREDEX soovitused)

Tellige oma majale energiaaudit

Energiaauditi eesmärk on anda hinnang hoone energiatarbele ja tehnosüsteemide seisundile võrreldes teiste analoogsete hoonetega ning välja pakkuda majanduslikult otstarbekad ja energiasäästu saavutamiseks vajalikud renoveerimislahendused elamu kui terviku kohta. Rekonstrueerimissoovitused on kirjas pakettidena, kus lisaks välja toodud rekonstrueerimistöödele on näidatud nendega saavutatav energiasääst ja ligikaudsed ehitushinnad.

Viige läbi ühistu üldkoosolek ja alustage ettevalmistusi maja rekonstrueerimiseks

Arutage energiaauditi põhjal läbi erinevad võimalused maja korda tegemiseks, võtke vastu rekonstrueerimise alustamise otsus ning pange paika edaspidised sammud.

Võtke appi projektijuht, kes hiljem teostab ka omanikujärelevalvet

Kuna pärast koosoleku otsust algav protsess ehitusprojekti(de) tellimisest ehituse lõppemiseni on pikk ja ajamahukas ning nõuab palju erialaseid teadmisi, soovitame tööde kvaliteedi tagamiseks appi võtta projektijuhi, kes hiljem teostab ka ehitustööde omanikujärelevalvet. Projektijuht aitab planeerida kogu rekonstrueerimisprotsessi, tellida ehitusprojektid, läbi viia ehitushanked, valida ehitaja ning hiljem järelevalvena kontrollida tööde teostamist, et tagada tööde kvaliteet ja planeeritud energiasäästu saavutamine. Omanikujärelevalve tegija on ehitusspetsialist, kes omab pädevust valdkonnas tegutsemiseks ja peab omama vastavat haridust. Omanikujärelevalve kohustuseks on jälgida ehituskvaliteeti ja tellija huvisid, et ehitaja omapoolsete kokkuhoidu tagavate muudatustega lõpptulemust ja kvaliteeti ei rikuks. Rekonstrueerimis- või ehitusperioodil on ta tellija konsultandiks ja annab asjakohaseid soovitusi, et saavutatav tulemus vastaks ootustele ning oleks seadusandluse ja kehtivate normidega kooskõlas. Omanikujärelevalve spetsialist võtab vastu ehitaja tehtud töid ning jälgib tööde sujumist vastavalt ehitustööde ajagraafikule. Omanikujärelevalve kohustuslikud tegevused on kirjeldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses ,,Omanikujärelevalve tegemise kord”.

Tellige ehitusprojektid

Vastavalt valitud paketile tuleb tellida ka ehitusprojekt(id) valitud tööde elluviimiseks. Ehitusprojekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab õigesti pakkuda ehitushinda,

selle järgi ehitada ja teostada omanikujärelevalvet. Vähemalt põhiprojekti staadiumis koostatud projekt peab olema põhjalik ja ennetab ehitusperioodil võimalikke vaidlusi ehitaja ja järelevalve vahel. Ehitusprojekti koostaja peab omama majandustegevuse registris vastavat registreeringut ja seda saate kontrollida aadressilt mtr.mkm.ee.

Uurige pangast laenusaamise võimalusi ning erinevate riiklike toetuste olemasolu korral nende tingimusi

Parima tulemuse maja rekonstrueerimisel annab võimalikult terviklik lähenemine ja seetõttu kujuneb ka ehitustööde maksumus reeglina selliseks, et lisaks omavahenditele on vaja kaasata ka laenuraha. Koos projektijuhiga võetud hinnapakkumiste alusel saate koostada rekonstrueerimiseelarve ja ajakava ning võtta ühendust pangaga ja uurida, mis tingimustel ning kui suures ulatuses on võimalik renoveerimislaenu saada. Eelarve koostamiseks on vajalik võtta parima ülevaate saamiseks vähemalt 3 ehituspakkumist. Eelarve alusel saab välja arvestada igakuise kulu m2 kohta, arvestades erinevate laenuperioodidega, küttekulu kokkuhoiu ja elanike maksevõimega. Läbi aegade on KredExi kaudu olnud võimalik taotleda ka erinevaid toetusi

korterelamute rekonstrueerimiseks. Uurige, millised toetused hetkel olemas on ja kindlasti tutvuge põhjalikult tingimustega. Arvestage, et elamu terviklik rekonstrueerimine on protsess, mitte ühekordne tegevus – kulutage piisavalt aega selle ettevalmistamisele, planeerimisele ja laenu- ning toetustingimustega tutvumisele – see annab parima lõpptulemuse.

Korraldage uus ühistu üldkoosolek

Viige läbi üldkoosolek ning võtke vastu vajalikud otsused – otsustage lõplikult teostatavate tööde pakett, laenu suurus, tööde teostaja ja juhatuse volitamine renoveerimisprotsessi läbiviimiseks. Koosoleku otsuste vormistamisel saate kasutada panga etteantud vormi.

Sõlmige vajalikud lepingud ja teostage ehitustöö

Pakkumiste seast välja valitud ehitaja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (mtr.mkm.ee). Lisaks uurige kindlasti ehitaja tausta ning maksevõlgnevusi (www.krediidiinfo.ee). Võistupakkumisel tehke optimaalne valik projektijuhi abiga renoveerimistööde hinna, tööde eeldatava kvaliteedi ja ehitaja antavate tagatiste vahel. Õigesti valitud ehitaja ning temaga sõlmitud korrektne leping on tähtis kogu kavandatava töö õnnestumiseks ja nõutava kvaliteedi saavutamiseks. Kindlasti peaks lepingus olema arvestatud ka laenu ning toetuse tingimustega. Lisaks välistab korrektne leping hiljem võimalikud vaidluskohad, seetõttu püsitakse paremini tööde teostamisega ajagraafikus ning eelarve piirides. Pärast ehitaja valimist ja laenulepingu sõlmimist alustage ehitustöödega. Oluline lüli on siinjuures järelevalve, kelle panusest sõltub lõpptulemus. Kui kogu protsessi vältel tekib küsimusi või probleeme, pöörduge kindlasti panga ja KredExi poole.

Tundke rõõmu ilusast, energiasäästlikust ja tervisliku sisekliimaga majast, kus on mõnus elada!